Entries from 2020-07-10 to 1 day

1. روزانه

شکسته است؟ تبلیغات شما در حال اجرا است ، و تحلیل ها در تحقیقات بهداشتی خوب هستند؟روند بودجه شما چگونه است؟آیا تبلیغات شگرف شما وجود دارد یا فقط در ساعت های مشخصی از روز می روید؟ این می تواند خطایی را نشان دهد.پیشنهادات خود را اصلاح کنید؟آی…

بسته به سؤال شما ، Google AdWords می تواند یکی از بهترین سیستم عاملهای تبلیغاتی باشد که تاکنون از لحاظ ROI یا یکی از بزرگترین ضایعات بودجه بازاریابی استفاده کرده اید.

و اگر من صادق باشم ، هر دو جمله صادق هستند.مسئله این است که ، اگر یک کمپین AdWords را به درستی تنظیم نکرده اید یا بر این اساس آن را بهینه سازی کرده اید ، می توانید مطمئن باشید که بازگشتی از آن نمی بینید.اشتباه کردن آسان استاگر نادرست کمپین…